Publications with Leon Derczynski

[see all]

  2019

 1. Genevieve Gorrell, Elena Kochkina, Maria Liakata, Ahmet Aker, Arkaitz Zubiaga, Kalina Bontcheva, Leon Derczynski.
  RumourEval 2019: Determining Rumour Veracity and Support for Rumours [pdf] [+]
  SemEval. 2019.
 2. 2017

 3. Leon Derczynski, Kalina Bontcheva, Maria Liakata, Rob Procter, Geraldine Wong Sak Hoi, Arkaitz Zubiaga.
  SemEval-2017 Task 8: RumourEval: Determining rumour veracity and support for rumours [pdf] [+]
  SemEval. 2017.
 4. 2016

 5. Leon Derczynski, Michal Lukasik, Ahmet Aker, Kalina Bontcheva, Thierry Declerck, Piroska Lendvai, Arkaitz Zubiaga, Maria Liakata, Rob Procter, Tomás Pariente Lobo, Mateusz Radzimski.
  PHEME D6.2.2: Evaluation Report - Final Results [pdf] [+]
  PHEME FP7 deliverable. 2016.
 6. Mateusz Radzimski, Iván Martínez Rodríguez, Tomás Pariente Lobo, Arkaitz Zubiaga, Kalina Bontcheva, Leon Derczynski, P. K. Srijith, Georgi Georgiev, Laura Tolosi, Thierry Declerck, Piroska Lendvai, Arno Scharl.
  PHEME D6.1.2: PHEME Integrated Veracity Framework - v 1.0 [pdf] [+]
  PHEME FP7 deliverable. 2016.