Publications with Genevieve Gorrell

[see all]

    2019

  1. Genevieve Gorrell, Elena Kochkina, Maria Liakata, Ahmet Aker, Arkaitz Zubiaga, Kalina Bontcheva, Leon Derczynski.
    RumourEval 2019: Determining Rumour Veracity and Support for Rumours [pdf] [+]
    SemEval. 2019.